OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

CZECH-ELMED spol. s r.o.

se sídlem

 Lípa 302, 763 11 Želechovice

identifikační číslo: 255 025 81

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28211

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.elmed.cz

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CZECH – ELMED spol. s r.o. , se sídlem se sídlem Lípa 302, 763 11 Želechovice, identifikační číslo: 25502581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28211, oddíl C, vložka 28211 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při prodeji Zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.elmed.cz (dále jen „Internetový obchod“).

 

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1.    Prodávající je autorizovaným poskytovatelem služeb v oboru sterilizace a rentgenologie. Zároveň autorizovaným prodejcem produktů značek MOCOM, Kavo, Durr a dalších. K těmto produktům nabízí i další příslušenství (dále v souhrnu jen „Zboží“).

I.2.    Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vzniklá na základě objednávky vytvořené prostřednictvím Internetového obchodu, a to rozdílně jak pro Kupující, kteří vystupují vůči Prodávajícímu jako spotřebitelé dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Kupující spotřebitel“), tak pro podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon nebo jiného zvláštního zákona, kteří vystupují vůči Prodávajícímu v rámci jejich obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující podnikatel“). Pokud tyto všeobecné obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti shodně jak pro Kupujícího spotřebitele, tak pro Kupujícího podnikatele, jsou tito společně označováni jako Kupující.

I.3.    Práva a povinnosti stran odchylná od všeobecných obchodních podmínek lze sjednat v písemné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

I.4.    Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění všeobecných obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

I.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

II.
UŽIVATELSKÝ ÚČET

II.1         Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

II.2         Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

II.3         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

II.4         Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

II.5         Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

II.6         Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

III.1        Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

III.2        Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. U položek s nulovou cenou , cenu sdělíme na požádání.

III.3        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

III.4        Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

III.5        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.

III.6        Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

III.7        V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

III.8        Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

III.9        V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

III.10.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV.
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

IV.1        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

–              na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce – 30Kč

–              bezhotovostně (platba předem) převodem na účet prodávajícího č. 2500587214 , vedený u společnosti  Fio Banka a.s     (dále jen „účet prodávajícího“);

–              prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

–              Hotově v sídle prodávajícího

IV.2        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

IV.3        Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV.1 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

IV.4        V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

IV.5        V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

IV.6        Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.7        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

IV.8        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

IV.9        V případě platby v hotovosti je podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.    Kupující spotřebitel má právo i bez důvodu písemně odstoupit od uzavřené smlouvy s Prodávajícím do čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží Kupujícím, přičemž v případě platného odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

5.2.    Kupující podnikatel má právo odstoupit od smlouvy jen ze zákonných důvodů.

5.3.    Odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno na adresu sídla Prodávajícího.

5.4.    V případě platného odstoupení od smlouvy je Kupující spotřebitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy obdržené Zboží Prodávajícímu vrátit, přičemž poštovné za vrácení zboží Prodávajícímu hradí Kupující Spotřebitel. Prodávající je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vrátit Kupujícímu spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho v souvislosti se smlouvou přijal. Prodávající je oprávněn zadržet peněžní prostředky Kupujícího spotřebitele do doby, než Kupující spotřebitel vrátí Zboží Prodávajícímu.

5.5.     Kupující spotřebitel odpovídá za takové snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání Kupujícím spotřebitelem s tímto Zbožím jiným způsobem, než jakým mělo být s ohledem na povahu a vlastnosti Zboží s takovým Zbožím zacházeno. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu spotřebiteli nárok na náhradu škody Prodávajícímu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.6.    Kupující spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi Zboží, které Kupující spotřebitel převzal v uzavřeném obalu, a které Kupující spotřebitel z takového obalu vyňal a z hygienických důvodů Zboží není možné vrátit.

Vzor pro odstoupení od smlouvy zde: ZDE

VI.
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

VI.1        Ceník dopravy:    – Geis – 135 Kč

– Česká pošta – 180 Kč

– nad 50kg – individuálně

– Dobírka – 35Kč

Při nákupu nad 2000 Kč bez DPH je doprava ZDARMA!

VI.2        V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující Zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat finanční náhradu způsobenou nepřevzetím Zboží Kupujícím a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

VI.3        Pokud je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího – přepravního listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

VI.4        Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. U bežného spotřebního materiálu se pohybuje v rozmezí 2-7 pracovních dnů. V případě přístrojů je termín až 21 dní v závislosti na dostupnosti produktu. Prodávající se zavazuje, dle svých možností a s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. O odeslání zboží budete informováni prostřednictvím emailu.

VI.5        Na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem převzetí zboží Kupujícím.

VI.6        Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

VII.
Odpovědnost za vady, záruka

VII.1    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady (dále jen „Práva z vadného plnění“), včetně záruky za jakost, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

VII.2    Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

VII.3    Kupující je povinen Zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

VII.4    Právo Kupujícího podnikatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při jeho převzetí, byť se projeví až později. Kupující podnikatel je oprávněn vytknout vadu Kupujícímu bez zbytečného odkladu po tom, co zjistil vadu Zboží, nejpozději však do dvou let ode dne převzetí Zboží.

VII.5    Právo Kupujícího spotřebitele z vadného plnění zakládá vada, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od převzetí Zboží.

VII.6    V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou a Kupující uplatnil vadu u Prodávajícího, může Kupující požadovat odstranění vady či přiměřenou slevu z kupní ceny, je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, kupující může požadovat výměnu Zboží, opravu věci nebo přiměřenou slevu z kupní ceny či může odstoupit od kupní smlouvy, jedná-li se o podstatné porušení kupní smlouvy. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

VII.7    Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud  před převzetím Zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

VII.8    Prodávající je oprávněn poskytnout záruku za jakost Zboží. Pokud Prodávající neposkytl záruku za jakost na faktuře, předávacím protokolu nebo obdobné listině, platí, že záruka za jakost sjednána nebyla.

 

VIII.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

VIII.1     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

VIII.2     Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@elmed.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

VIII.3    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

VIII.4     Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu.

VIII.5     Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní Internetového obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

VIII.6    Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

IX.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

IX.1        Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

IX.2        Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a emailová adresa. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

IX.3        Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

IX.4        Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

IX.5        Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

IX.6        Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

IX.7        Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

IX.8        V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.55) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  3. c) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
X.
ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

X.1         Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

X.2         Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI.
DORUČOVÁNÍ

XI.1        Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to emailem, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

XI.2        Kupujícímu je doručováno na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem nebo v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem nebo v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít nebo v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XII.1       Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní poměr založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takový poměr se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

XII.2       Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

XII.3       Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

XII.4       Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

XII.5       Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování  Lípa 302, 76311 Želechovice , adresa elektronické pošty  obchod@elmed.cz , telefon 777 748 173, 577 211 987

 

V Lípě

dne 23.5.2019 Zbyněk Sekanina, jednatel společnosti.